ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานช่องทางการให้บริการนี้ ทำขึ้นระหว่าง บริษัท เกรท บีกินส์ จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ หรือให้บริการทางช่องทางบริการอื่นใด และเสนอผลิตภัณฑ์อื่นใด (ต่อไปเรียกว่า “ช่องทางการให้บริการ”) แก่ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (ต่อไปเรียกว่า “ผู้ใช้งาน”)
โดยที่ ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานช่องทางการให้บริการนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งผู้ใช้งานได้อ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียดแล้ว หากมีกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานช่องทางการให้บริการ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้งานช่องทางการให้บริการนี้ได้ และขอให้ผู้ใช้งาน โปรดยุติการใช้งานช่องทางการให้บริการนี้ทันที

1. การใช้งานช่องทางการให้บริการ

บริษัทให้บริการช่องทางการให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ บทเรียน กระจายข่าวสาร และให้ความรู้ผ่านบทความซึ่งบริษัทรวบรวมไว้ในช่องทางการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน

2. ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาต่าง ๆ รวมไปถึง ข้อความ ราคาสินทรัพย์ดิจิทัล มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล กราฟ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า กราฟิก การออกแบบรูปภาพ ตาราง หน้าจอเว็บไซต์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด (ต่อไปเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นสิทธิเด็ดขาดของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและเนื้อหาเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม

หากผู้ใช้งานจะนำเนื้อหาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ผู้ใช้งานต้องเก็บบรรดาข้อความที่แสดงให้เห็นถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไว้และต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อน นอกจากนี้ ห้ามผู้ใช้งานนำเนื้อหาไปใช้เพื่อแสวงประโยชน์ทางการค้า ทำสำเนา จัดเก็บ ดัดแปลง เผยแพร่ ทำซ้ำ ดาวน์โหลด ดัดแปลง หรือกระทำการอื่นใดกับเนื้อหา ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นใด หรือดำเนินการอื่นใดอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

หากข้อมูลใดที่ปรากฎในช่องทางการให้บริการของบริษัทเป็นข้อมูลที่นอกเหนือจากเนื้อหาอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท บริษัทขอยืนยันว่าบริษัทไม่ได้มีเจตนาในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

3. ข้อจำกัดความรับผิด

3.1 เนื้อหาที่ปรากฎในช่องทางการให้บริการของบริษัท บริษัทไม่ขอรับรองหรือรับประกันเนื้อหา ความถูกต้องแท้จริง ครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือของเนื้อหาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงเนื้อหาที่เป็นความคิดเห็น บริษัทแสดงจุดยืนถึงความเป็นกลางต่อการแสดงออกไม่ว่ากรณีใด ๆ และขอยืนยันว่าบริษัทมีเจตนาสุจริตในการนำเสนอข้อมูล โดยไม่ได้มีเจตนาจะให้กระทบต่อผู้ใด

3.2 บริษัทจะไม่รับผิดไม่ว่ากรณีใด ๆ อันเป็นผลมาจาก การผิดสัญญา การละเมิด การละเว้นการกระทำใด ๆ หรือเหตุใด ๆ ที่อาจเกิดความเสียหาย ให้หมายความรวมถึง การกระทำที่อาจเกิดจากพนักงาน กรรมการ ตัวแทน ลูกจ้างชั่วคราวหรือที่ปรึกษาของบริษัทที่ได้กระทำไปในนามของบริษัท

3.3 บริษัทไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงช่องทางการให้บริการนี้ หรือช่องทางการให้บริการอื่น ๆ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เช่น เหตุที่เกิดจากความบกพร่อง ล่าช้า ข้อผิดพลาด ไวรัส อาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ เหตุสุดวิสัย ความขัดข้องทางเทคนิค ความสูญหาย ความเสียหายหรือเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์อื่นใด ไม่ว่าจะเกิดจากบุคคลหรือจากระบบก็ตาม

4. สิทธิในการเข้าถึง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาต เปลี่ยนแปลง หรือระงับไม่ให้ผู้ใช้งาน สามารถใช้งานช่องทางการให้บริการไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. การเชื่อมโยงไปยังช่องทางการให้บริการของบุคคลอื่น

ช่องทางการให้บริการอาจมี ระบบ ฟังก์ชัน หรือฟีเจอร์ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา ช่องทางการให้บริการ หรือเว็บไซต์อื่น นอกเหนือจากเว็บไซต์ของบริษัท (ต่อไปเรียกว่า “การเชื่อมโยง”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ว่า บริษัทไม่รับรองความถูกต้องหรือรับผิดชอบในความสูญหาย ความเสียหาย ความปลอดภัยหรือความน่าเชื่อถือของการเชื่อมโยงดังกล่าว และบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้งาน การเข้าถึงระบบ การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ หรือช่องทางการให้บริการอื่น ๆ ผู้ใช้งานโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขของช่องทางการให้บริการที่มีการเชื่อมโยงดังกล่าว

6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ใช้งาน อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้มาจากช่องทางการให้บริการของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เก็บ รักษา หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปจัดเก็บ หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่นในอนาคต ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้จะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลของบริษัท ซึ่งบริษัทมีสิทธินำข้อมูลไปใช้ภายใต้ขอบเขตตามที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลของบริษัทกำหนดไว้เท่านั้น

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานช่องทางการให้บริการฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฏหมายไทย ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานช่องทางการให้บริการ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของศาลยุติธรรมไทย

8. ข้อจำกัดความรับผิดและคำเตือน

8.1 เนื้อหาที่ปรากฎในช่องทางการให้บริการของบริษัทเป็นเพียงการเผยแพร่ความรู้ มิใช่การชี้ชวนหรือคำแนะนำในการลงทุนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และไม่ใช่ความคิดเห็นด้านกฎหมาย บริษัทจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนหรือทำธุรกรรมใด ๆ ของผู้ใช้งาน และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผลกำไร ขาดทุน หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจากการที่ผู้ใช้งานนำเนื้อหาของบริษัทไปใช้

8.2 หากผู้ใช้งานตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ใช้งานควรรับทราบถึงความเสี่ยงและต้องประเมินความเสี่ยงที่ตนสามารถยอมรับได้ โดยต้องยอมรับว่า การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งผู้ใช้งานต้องศึกษากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการลงทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ซึ่งการลงทุนมีความเสี่ยงและมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เงินลงทุนน้อยลงหรือมากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ โดยบริษัทไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับการตัดสินใจของผู้ใช้งานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

อดใจรอหน่อยนะ

หน้าที่คุณค้นหา
ยังไม่เปิดให้บริการ ณ ขณะนี้