บริษัท เกรท บีกินส์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ https://acmetraderist.com (จากนี้ไปจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”, “เรา” หรือ “บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้ใช้งาน (“ผู้ใช้งาน”, “ท่าน” หรือ “คุณ”) โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562 และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งอาจมีการแก้ไขในอนาคต

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากผู้ใช้งานผ่านช่องทาง ๆ ตัวอย่างเช่นช่องทางเหล่านี้

 • การสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ของบริษัท
 • การสมัครรับข่าวสารจากทางบริษัท
 • การติดต่อกับบริษัทผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์
 • การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางบริษัทที่มีขึ้นเป็นระยะ
 • การลงชื่อเข้าใช้งานผ่านระบบ Facebook Login
 • การใช้งานระบบของบริษัท ที่นอกเหนือไปจากการอ่านเนื้อหาตามปกติ เช่น การแสดงความคิดเห็นท้ายเนื้อหา เป็นต้น

ทั้งนี้ ช่องทางเหล่านี้อาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ในอนาคต หรือเปลี่ยนตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทดำเนินการ

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ บนฐานสัญญาการให้บริการ หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมจากผู้ใช้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บ โดยประกอบไปด้วย

 • ข้อมูลของบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น
 • หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้เยาว์และผู้ที่มีข้อจำกัดในการใช้ความสามารถ

หากผู้ใช้งานมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย (เช่น ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ) การเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวที่บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจจำเป็นต้องให้บิดา มารดา ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครองของผู้ใช้งานให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้กับบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

หากบริษัททราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยไม่ชักช้า

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกบริษัทจัดเก็บ จะถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมตามปกติ เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การนำเสนอตัวเลขภายในบริษัท เป็นต้น

2. เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการทำการตลาดและส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทจัดเป็นระยะ

3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ บริษัทจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อเสนอแนะที่มีกับทางบริษัท สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทมีความจำเป็นเพื่อให้บริการกับท่านได้อย่างถูกต้อง

5. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่กับทางบริษัทนั้น อาจต้องถูกส่งมอบให้กับทางหน่วยงานราชการ หรือผู้บังคับใช้กฎหมาย ตามข้อกำหนดที่จำเป็น

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับ เราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้

เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้งานมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากคุณได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา
 • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร
 • สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือ ใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
 • สิทธิขอคัดค้าน (right to object) คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือ เพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือ เห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูล ส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน
 • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากคุณ ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทให้คำมั่นกับท่านว่า บริษัทจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับทางบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

อย่างไรก็ตาม มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ หรือพัฒนาการของภัยทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัทจะทบทวนเป็นระยะถึงมาตราการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบ โดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบาย ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ ซึ่งทางบริษัทจะใช้ความพยายามในการแจ้งแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ตามช่องทางที่ท่านได้ให้หรือยินยอมรับการติดต่อจากทางบริษัท

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่น หรือใช้บริการเว็บไซต์เราผ่านทางช่องทางของผู้อื่น แม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

ในกรณีที่ใช้บริการเว็บไซต์เราโดยมีการใช้บริการของผู้อื่นด้วย (เช่น ใช้ Facebook Login หรือการเข้าชมเนื้อหาของเว็บไซต์ นอกเหนือจากช่องทางปกติทั่วไป เช่น ผ่านแอปพลิเคชัน) ท่านจำเป็นจะต้องพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ประกอบกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วย

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เกรท บีกินส์ จำกัด
245 ซอยนาคนิวาส 16 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 081-851-1181
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ https://acmetraderist.com

อดใจรอหน่อยนะ

หน้าที่คุณค้นหา
ยังไม่เปิดให้บริการ ณ ขณะนี้