บริษัท เกรท บีกินส์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ https://acmetraderist.com ให้ความสำคัญกับสิทธิส่วนบุคคลของท่าน โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่ใช้คือคุกกี้ เพื่อทำให้ประสบการณ์ในการเข้าชม รวมถึงการทำงานของเว็บไซต์เราดีขึ้น เหมาะสมกับท่าน

อย่างไรก็ตาม คุกกี้อาจจะมีการเก็บข้อมูลบางอย่างที่ทำให้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และตามกฎหมายแล้วท่านมีสิทธิที่จะรับทราบ รวมถึงการเพิกถอนความยินยอมด้วย เราจึงจัดให้มีนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ ควบคู่กันไปกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัท เพื่อให้ท่านรับทราบและสามารถตัดสินใจดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีกับทางบริษัทได้อย่างเหมาะสม

นโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ มิได้จำกัดสิทธิของท่านที่พึงกระทำได้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมายลูกหรือบรรดาประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่มีลักษณะเกี่ยวข้องและคล้ายคลึงกัน ที่พึงจะออกและบังคับใช้ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต

คุกกี้คืออะไร? มีประโยชน์อะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บอย่างชั่วคราวหรือถาวรในเว็บเบราว์เซอร์ที่เปิดบนอุปกรณ์ของท่าน ที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ (เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์มือถือ) หน้าที่ของไฟล์ดังกล่าวมีไว้เพื่อบันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านในการเข้าชมหรือ ใช้งานบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การเข้าใช้งานในปัจจุบัน (session) การตั้งค่าภาษา (language) ประวัติการใช้งานระบบ

คุกกี้ทำให้ทางบริษัททราบว่าควรให้บริการกับท่านอย่างไรได้บ้าง รวมถึงท่านสามารถดำเนินการต่อจากสภาพเดิมที่ท่านเคยเข้าชมเว็บไซต์ตามที่ท่านเคยตั้งค่าได้ทันที ยกเว้นกรณีที่คุกกี้ของท่านจะถูกลบออกจากระบบเท่านั้น

แม้จะเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์อย่างสูง แต่คุกกี้เองก็มีการติดตามลักษณะการใช้งานของท่านบางอย่าง อันนับว่าเป็นการได้มาหรือใช้งานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นแล้วท่านจึงมีสิทธิที่จะทราบลักษณะการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ เพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสม

ประเภทคุกกี้ที่ถูกใช้งาน

บริษัทมีการใช้งานคุกกี้ในปัจจุบันอยู่ 4 ประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการดังต่อไปนี้

ประเภทของคุกกี้ รายละเอียด ตัวอย่างที่ใช้งาน
คุกกี้ที่จำเป็นกับเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นที่จะทำให้เว็บไซต์ของเราสามารถให้บริการได้ตามปกติกับท่าน ในฐานะผู้เยี่ยมชม หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ __cfruid จาก Zendesk.com, AWSALBCORS จาก Zopim, XSRF-TOKEN โดยบริษัท ที่ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัย
คุกกี้วัดผลการทำงานและประสิทธิภาพ (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ มีไว้เพื่อวัดผลและประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อที่บริษัทจะนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทนำเสนอ __ga โดย Google Universal Analytics
คุกกี้ที่ใช้เพื่อการนำเสนอโฆษณา (Advertisement/Targeting Cookies) คุกกี้ที่มีไว้สำหรับการนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่าน เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจของท่าน _fbp โดย Facebook/Meta
คุกกี้ที่ใช้เพื่อการทำงาน (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ทำให้บริษัท สามารถจดจำท่านได้ และนำเสนอเนื้อหา รูปแบบการแสดงผล ตลอดจนถึงการใช้งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของท่าน __zlcmid โดย Zopim Live Chat ID, acmetraderist_session โดยบริษัท

บริษัทขอเรียนว่า คุกกี้ดังกล่าวเหล่านี้อาจมีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มหรือบริการของบุคคลที่สามเพิ่มเติม หรือเป็นบริการที่จำเป็นต้องใช้กับบุคคลที่สาม บริษัทแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและ นโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามด้วย

การตั้งค่าและปฏิเสธการใช้งานคุกกี้

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ตอบรับหรือปฎิเสธการทำงานของคุกกี้บางรายการได้ อย่างไรก็ตามทางบริษัทจำเป็นต้องแจ้งว่า คุกกี้บางตัวหากถูกปิดการใช้งานไป อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพตามที่ทีมงานได้ออกแบบไว้ ในบางกรณีอาจทำให้การแสดงผลผิดเพี้ยนไปได้ด้วย

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ https://allaboutcookies.org/ (เป็นภาษาอังกฤษ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนโยบายคุกกี้

แม้บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลและรายงานท่านถึงการใช้งานคุกกี้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีในอนาคต หรือผลิตภัณฑ์ในอนาคตของบริษัท หรือเครื่องมือที่บริษัทใช้อาจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ตามมา บริษัทจึงอาจมีการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และแนะนำให้ท่านตรวจสอบ รวมถึงตรวจทานนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ให้เข้าใจ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยเช่นกัน

ในกรณีที่มีความเปลี่ยนแปลงอื่นใด บริษัทจะแจ้งตามช่องทางที่เหมาะสม หรือตามช่องทางที่บริษัทได้รับอนุญาตจากท่านในการติดต่อ กรณีที่ท่านไม่ได้ระบุช่องทางการติดต่อ หรือไม่ได้ให้ข้อมูลเอาไว้ ท่านสามารถเข้ามายังหน้าเพจนี้ เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนโยบายคุกกี้ได้

ท่านสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่าน โดยการตั้งค่าตามวิธีการดังนี้

Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666)

Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies)

Safari (https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac) and iOS (https://support.apple.com/en-us/HT201265)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-10)

Edge (https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd)

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565